Thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu

Bạn cần nhập thông tin chi tiết để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn không biết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ máy chủ của bạn.

Tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sử dụng với WordPress
Tài khoản Database
Mật khẩu Database
Bạn sẽ có thể nhận được thông tin từ máy chủ web của bạn, nếu localhost không làm việc.
Nếu bạn muốn chạy nhiều website WordPress với cùng một cơ sở dữ liệu, hãy thay đổi giá trị này.